Regulamin newslettera - ROZSĄDNI BRACIA - BLOG o inwestowaniu w nieruchomości

Regulamin newslettera

Regulamin newslettera
 serwisu www.rozsadnibracia.pl

§ 1 Definicje

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Serwisu, wydarzeń organizowanych przez twórców Serwisu, oferty Usługodawcy, a także nowości na blogu działającego w ramach Serwisu.
Serwis – serwis internetowy „Rozsądni Bracia” prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://www.rozsadnibracia.pl/.
Usługodawca – Bratna Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Wejherowie, przy ul. Śmiechowskiej 2B/ L27 84-200 Wejherowo, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000664415, nr NIP 5882425401, nr REGON 366592445, z kapitałem zakładowym o wartości 110 000,00 zł.
Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

§ 2 Newsletter

Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
Wiadomości email wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres email podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
Usługobiorca, w celu zawarcia Umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres email, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres email, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres email, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową
w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto email.
W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja
o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie korzystając z opcji, o której mowa w ustępie 5 lub wysyłając wiadomość na adres email Usługodawcy: info@bratna.pl
Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości
z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy
w zakresie świadczenia tej usługi.

§ 3 Reklamacje

Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: info@bratna.pl.
Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 4 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Usługobiorców przekazanych Usługodawcy w związku z usługą Newsletter jest Usługodawca.
Usługobiorca zapisując się do Newslettera dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do skorzystania z usługi, o której mowa w niniejszym regulaminie. Podane przez Usługobiorcę dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu świadczenia usługi Newsletter na rzecz Usługobiorcy zgodnie z odpowiednim przepisami prawa, a zwłaszcza ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych – RODO.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę znajdują się w Polityce prywatności Serwisu.

§ 5 Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną: modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres email Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera.
W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich
w życie przyjmuje się, że akceptuje je.
W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Usługobiorca powinien wysłać informację o tym, na adres email Usługodawcy: info@bratna.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.